E
R
b
i
j
!
Gezinshuis ERbij

Wat doen wij?

Zorgaanbod

Wij bieden verschillende vormen van zorg. Waaronder logeerplekken, observatie plaatsen, crisis- en perspectief biedende opvang. Voor maximaal 7 kinderen.

Gezinshuis ERbij is van mening dat ‘thuis’ de beste plek is om op te groeien. Voor kinderen die niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien is ‘thuis’ daarom ergens anders. Er wordt dan gezocht naar het beste alternatief voor de jeugdige. Het bieden van een fijne plek voor kinderen die niet meer thuis kunnen opgroeien, of ter ondersteuning van hun netwerk zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen, is ons doel. We bieden begeleiding op maat, naar een positief en een zo zelfstandig mogelijk bestaan in de maatschappij. We hebben hierbij veel aandacht voor een veilige en vertrouwde omgeving om zo de optimaal mogelijke omstandigheden te creëren voor het kind om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Wij hebben geconstateerd dat er voor sommige jongeren met een complexe problematiek geen alternatief is dan een behandelgroep. Gezinshuis ERbij wil graag voor deze jongeren een alternatief zijn. Het betreft jeugdige met complexe problematiek die veel baat hebben bij een gezinssituatie waarbij nabijheid en vaste gezichten geborgd zijn. We vinden het belangrijk dat een kind zich geliefd voelt. Dat hij zich belangrijk voelt door regie te hebben over zijn opvoeding en zich kan onderscheiden door zijn eigen talenten. Buiten zijn, bewegen en gezonde voeding vinden wij belangrijke elementen bij een goede opvoeding.

Er is een professionele opvoedomgeving noodzakelijk, met zo nodig aanvullende behandeling en therapie. Dit wordt vormgegeven in samenwerking met andere organisaties. Hulpvormen zoals een behandelgroep, pleeggezin of regulier gezinshuis zijn niet toereikend vanwege de complexe problematiek en de behandeling die nodig is voor deze doelgroep. We vinden het belangrijk dat we met elkaar ervoor zorgen dat de omgeving van het kind zo wordt ingericht dat deze aansluit bij de behoefte van het kind. Een kind waarbij sprake is van een beperking of complex trauma is vaak onvoldoende in staat zichzelf nieuw gedrag aan te leren. Dit maakt dat de verandering daarom plaats zal moeten vinden in de omgeving. Waarbij wij de overtuiging hebben dat (probleem)gedrag zal afnemen en het kind positief zal ontwikkelen. Onze expertise ligt bij het begeleiden van jeugdige met een verstandelijke beperking en/of complex trauma.

Gezinshuis ERbij wil graag een professionele en veilige opvoedomgeving bieden. De opvoeding wordt vormgegeven door de gezinshuisouders Rimmer & Ellen. Samen met pedagogisch medewerkers en een orthopedagoog. We werken nauw samen met de jeugdige, ouders, eventuele (gezins)voogd en verwijzer. De pedagogisch medewerkers zijn flexibel inzetbaar op de momenten waarop er ondersteuning nodig is in het gezinshuis. Als team werk je intensief samen om een effectieve behandeling neer te zetten in een positief orthopedagogisch klimaat. De samenwerking is essentieel voor het succes van het traject.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.


Zelfstandig en professioneel

Zelfstandig en professioneel gezinshuis

Gezinshuis Erbij is een VOF en een zelfstandig gezinshuis. Door ons te verbinden aan diverse partners dragen we zorg voor onze professionaliteit en kwaliteit. Daarnaast hebben wij wel de vrijheid om ons gezinshuis vorm te geven op de manier die het best bij ons en onze kinderen past. We zijn een gecontracteerde partij voor de Regio Rivierenland, Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant-Oost en de gemeente Maasdriel.

Met andere gemeentes en of organisaties kunnen wij samenwerken via een maatwerkcontract.